Kursy i Szkolenia instruktorów Nauki Jazdy

Kurs instruktora nauki jazdy

Kurs instruktora nauki jazdy prowadzony przez Centrum Szkolenia Kierowców ALFA  przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców na prawo jazdy kat. A, B, C, D, E posiadamy duże doświadczenie i umiejętności w przygotowaniu do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Czy warto zdobyć nowy zawód i zostać Instruktorem Nauki Jazdy?

Kurs instruktora nauki jazdy prowadzony ALFA Nauka Jazdy, zwiększy Twoje kompetencje i da prestiżowy i dobrze płatny zawód. W Polsce brakuje co raz więcej instruktorów w większości na wskutek tego, że najstarsi i najbardziej doświadczeni instruktorzy powoli odchodzą na emeryturę. Zawód instruktora to ciekawy i nie monotonny zawód. Jeśli lubisz pracować z ludźmi, przekazywać swoją wiedzę, to ten zawód może Ci dać oprócz dobrze płatnej pracy - mnóstwo satysfakcji z jej wykonywania.  Pracę instruktora można wykonywać w pełnym wymiarze godzin lub pracować dodatkowo jako praca dodatkowa, można również potraktować ten zawód jako inwestycja na przyszłość!  A, B, C, D, E posiadamy duże doświadczenie i umiejętności w przygotowaniu do podjęcia pracy w tym zawodzie.

 

Czy spełniam wymagania i mogę zostać Instruktorem jazdy?

Oprócz wymagań formalnych wskazanych poniżej, wskazane by było, a by osoba kierująca się na ten kurs, zdawała sobie sprawę z odpowiedzialności tego zawodu. Instruktor |Nauki jazdy kształtuje podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach najczęściej młodych ludzi, do których trzeba często podchodzić bardzo indywidualnie. Zawód instruktora wymaga dużego  skupienia i przewidywania zachowań osoby szkolonej ale i innych kierowców. W zawodzie tym należy umieć przekazywać wiedzę i często wykazać się dużą cierpliwością i spokojem.

 

 Wymogi formalne dla osoby chcącej zostać Instruktorem Nauki jazdy

 • Posiadanie prawo jazdy kat. A lub B od co najmniej 2 lat — jeśli ubiega się o szkolenie kierowców tych kategorii; jeśli się ubiega o inne uprawnienia to Posiadanie prawo jazdy kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D albo D+E od co najmniej roku oraz 3-letnie doświadczenie w szkoleniu osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii kat. B — jeżeli chce zostać instruktorem jazdy którejś z powyższych kategorii;
 • Posiada wykształcenie minimum średnie
 • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności uzyskanej z Sądu (np. Al. Solidarności 127 czy Sąd na Czerniakowskiej 100 lub Sąd – ul. Kocjana 3) - Cena zaświadczenia: 30 zł- jest to poświadczenie, że Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, a także za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu i  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczneo braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora; - Badania lekarskie do kursu instruktora nauki jazdy można wykonać u dowolnego lekarza uprawnionego do badania kandydatów i można je uzyskać również u Nas, zapisując się wcześniej na wizytę pod tel 22 667 99 99

Spełniasz powyższe wymagania? W takim razie musisz jeszcze ukończyć kurs instruktora Nauki Jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców ALFA i zdać egzamin na instruktora nauki jazdy przed komisją powołaną przez wojewodę.

 

Zapisz się na kurs na instruktora nauki jazdy już teraz!  … zapis  --- tu przekierowanie na stronę zapisu ---- lub zadzwoń 22 667 99 99. Kursy szkoleniowe w CSK ALFA to najwyższa zdawalność w Warszawie! SUPER OSK ALFA – posiada POŚWIADCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy, że OSK ALFA może prowadzić szkolenia Kandydatów na instruktorów Nauki Jazdy.

 

 Ile może zarobić Instruktor Nauki Jazdy ?

Ceny wynagrodzeń są czymś indywidualnym, najczęściej uzależnione od predyspozycji nauczania, doświadczenia, staranności szkoleń, godzin wykonywania pracy i innych czynników. W dużej mierze wynagrodzenie zależy od regionu skąd jest dany OSK – w jakich cenach ma szkolenia oraz indywidualnego ustalenia stawki z Kierownikiem danego OSK oraz kategorii na jaką będzie szkolił osoby.  Najczęściej ceny wahają się w  widełkach 25 do 35zł za 1h pracy netto. Co może dać pensję około 5000 czy nawet 8 000zł netto.

 

Program Szkolenia i czas trwania szkoleń

Kurs na instruktora nauki jazdy obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • zajęcia praktyczne (od 50 do 80 godzin zależnie od kategorii)
 • 3-etapowy egzamin, na który składają się: test sprawdzający wiedzę teoretyczną kandydata; pokaz zajęć teoretycznych w losowo wybranym zakresie; pokaz zajęć praktycznych w losowo wybranym zakresie (2 zadania na placu manewrowym oraz 2 zadania w ruchu drogowym).

 Koszty egzaminu, jakie należy ponieść, by zostać instruktorem jazdy kat. B, to w sumie 340 zł (50 zł za część pierwszą, 50 zł za część drugą oraz 240 zł za część trzecią).

Zakres zajęć teoretycznych i praktycznych został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 11 września 2018 r. Według przepisów kurs na instruktora nauki jazdy obejmuje takie zagadnienia, jak:

 1. 1.       Psychologia - 10h
 2. 2.       Metodyka nauczania – 50h
 3. 3.       Prawo o ruchu drogowym – 30h
 4. 4.       Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 18h
 5. 5.       Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10h
 6. 6.       Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 6h
 7. 7.       Technika i taktyka jazdy*) – 2h + 5h na ODTJ
 8. 8.       Praktyka instruktorska 4h organizacji zajęć i około 50h części praktycznej**)

**powinny być ujęte tematy: Organizacji zajęć, pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców – z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest prowadzone szkolenie,  prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych,  udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców, a także pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych nauczaniem – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim i          udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia kierowców w liczbie godzin np.: A-10h; B,C-30h;C+E-15h a kat D-25h. Na koniec szkolenia przeprowadzenie przez kandydata na instruktora na placu manewrowym OSK 10 zajęć praktycznych i 4h w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruktora objętych szkoleniem; realizując szkolenie, jedna osoba występuje w charakterze kandydata na kierowcę, a druga w charakterze instruktora nauki jazdy; zajęcia odbywają się pod nadzorem wykładowcy.

Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom

Po zakończonym szkoleniu – zdajesz egzamin państwowy, a następnie uzyskujesz wpis do ewidencji instruktorów, którą prowadzi starosta właściwy Twojemu miejscu zamieszkania – na podstawie wypełnionego wniosku z załączonymi dokumentami.

Po wpisie otrzymujemy numer ewidencyjny oraz legitymację instruktora, które upoważnią Cię do podjęcia pracy również w Naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców ALFA. Jeśli w przyszłości będziesz chciał rozszerzyć swoje uprawnienia o kolejną kategorię, zapraszamy na szkolenie - kurs uzupełniający, też do Nas i również u Nas jest możliwość podjęcia pracy.  .

 

Kurs instruktora nauki jazdy mogą być refundowane przez Urząd Pracy:

ALFA Centrum Szkolenia Kierowców jest wpisany w rejestrze Urzędów Pracy na listę instytucji szkoleniowych dzięki czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o refundację kursu instruktora nauki jazdy przez Urząd Pracy bez angażowania własnych środków finansowych.

 

Terminy szkoleń na Instruktora Nauki jazdy

Terminy szkoleń:

15.03.2023 od godz. 17: 00 zapis – zajęcia organizacyjne

następny termin:

 czerwiec  2023r. rozpoczęcie o godz. 18.00 (w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Dla grup możliwość ustalenia indywidualnych terminów zajęć.

 

 

Kurs podstawowy na

Instruktora Nauki Jazdy kat A lub B

 

130 h / 84h

 

 

3400 zł
 

Kurs Uzupełniający

Instruktora Nauki Jazdy

 

4 h / 65h*

 

1400 zł

 

Warsztaty Instruktorskie na 2022r.

terminy grup - ustalane indywidualnie

 

300zł/osobę - wymagane wcześniejsze zapisy 

 

 

 

Cennik kursu instruktora nauki jazdy:

 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B – kurs podstawowy – 3400 zł

 • Kurs na instruktora nauki jazdy kat. A + B – 4690 zł PROMOCJA!

 • Kurs Uzupełniający w  kat. A, C, C+E, D, B+E – każdy po 1400 zł

Kursy można opłacić w 3 ratach – 1 Rata 1500zł

 

OSK ALFA prowadzi kursy na instruktorów nauki jazdy wszystkich kategorii (A,B,C,D,E), a także GWARANTUJE PRACĘ, ale tylko dla osób, które u Nas ukończyły szkolenie, Najlepszym kursantom gwarantujemy możliwość podjęcia pracy u nas w Firmie!!!

 

 

Kurs uzupełniający dla Instruktorów Nauki jazdy

Kurs uzupełniający dla Instruktorów Nauki Jazdy przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć – rozszerzyć swoje uprawnienia instruktora na inne kategorie Prawa Jazdy.

Kurs uzupełniający obejmuje zajęcia z przedmiotów Technika i Taktyka jazdy oraz Praktyki Instruktorskiej w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy o którą się ubiega. Nie ma zajęć z Przepisów ruchu drogowego, Metodyki czy BRD.

 

Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy;

2) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności przeprowadzane w formie egzaminu.

 

Kurs na Wykładowcę Nauki jazdy

Na kurs wykładowcy mogą zapisać się osoby chcące prowadzić wykłady na różne kategorie jak również te będące instruktorami i chcące prowadzić wykłady na wyższe kategorie prawa jazdy. Kurs wykładowcy nauki jazdy przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora wykładowcy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne oraz konspekty z zajęć.

Wykładowcą jest osoba, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o Kierujących.

Wymagania do rozpoczęcia kursu wykładowcy:

Kandydat na wykładowcę nie musi posiadać prawo jazdy, choć wskazane by byłoby,  aby uprawnienia i doświadczenie posiadał – minimalny czas nie jest określony. Kandydat na wykładowcę nauki jazdy nie musi również posiadać orzeczenia lekarskiego ani psychologicznego – nie musi więc przechodzić żadnych badań.

 

To Jakie warunki musi spełnić wykładowca?

Kandydat na wykładowcę musi posiadać:

 • Posiadać co najmniej wykształcenie średnie
 • Posiadanie zaświadczenia o niekaralności uzyskanej z Sądu (np. Al. Solidarności 127 czy Sąd na Czerniakowskiej 100 lub Sąd – ul. Kocjana 3) - Cena zaświadczenia: 30 zł- jest to poświadczenie, że Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, a także za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu i  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Przepisy art. 35 ust. 1-6 Ustawy o Kierujących pojazdami dotyczące kursu dla instruktorów stosuje się odpowiednio do kandydatów na wykładowców i wykładowców, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do obowiązku ukończenia szkolenia praktycznego –(zajęcia wyłącznie określone jako część teoretyczna oraz praktyki prowadzenia zajęć teoretycznych  tzw „konspekty”.

Egzamin państwowy na wykładowców składa się z dwóch części (test pisemny + prezentacja wybranego tematu zajęć). Do kursów dla kandydatów na wykładowców i wykładowców stosuje się również odpowiednio przepisy § 21-29 rozporządzenia w sprawie szkolenia, czyli te dotyczące części teoretycznej szkolenia oraz praktyk w zakresie realizacji konspektów.